top of page

Statuten

Artikel 1:

De club is een groepering van studenten, geïmmatriculeerd op Thomas More Kempen, de voormalige K.H.K.

 

Artikel 2:

De club stelt zich tot doel de opvoedende kracht van het studentenleven te benuttigen in een geest van tucht, stijl en kameraadschap.

 

Artikel 3:

De club zal steeds handelen in de geest van de volgende doelstellingen:

 • In de club staat de integratiegedachte centraal. Ze zal trachten de studentenlevens van de verschillende afdelingen op de Thomas More Kempen dichter bij elkaar te brengen om zo de verschillen in studierichting op het gebied van het studentenleven te elimineren.

 • Het is absoluut niet de bedoeling uit deze club, samengesteld uit studenten van de verschillende afdelingen, een vereniging te maken die gebaseerd is op deze afdelingen. Vandaar kan er van enige concurrentie gedachte met ATOMOS geen sprake kan zijn.

 

Artikel 4:

De club telt enkel leden van het vrouwelijk geslacht.

 

Artikel 5:

De club wil de traditie van het studentenleven hoog houden en verderzetten. Academische tradities in het studentenleven worden door de club als zeer hoogstaand geacht en dienen door de clubleden in stand gehouden te worden. De clubleden zullen er verder op waken de typische eigenaardigheden in houding, omgang, taalschat en uiterlijke kenmerken als lint & das - dat voor vele studentengeneraties een uiting van een verkondiging en hun overtuiging en een teken van hun verbondenheid waren - in stand houden en verder te zetten. De clubkleuren zijn bordeaux - lila.

 

Artikel 6:

De clubleden zullen er zich van bewust zijn dat het studentikoze leven niet betekent dat zij zich onttrekken aan hun sociale plicht. Studies, wetenschap, kameraadschap, het accepteren van de politieke en godsdienstige overtuigingen van de andere clubleden worden door hen als belangrijk en vanzelfsprekend geacht.

 

Artikel 7:

Het bestuur of praesidium van de club bestaat uit een praeses, een vice-praeses, een schachtenmeester, een quaestor en een ab-actis. Verder kunnen eventueel in het praesidium zetelen: een P.R., een cultuurpraeses, een feestpraeses, een chef-tap en een archivaris.

 

Artikel 8:

De senior staat boven de wet en alle andere clubleden zijn haar eer verschuldigd. Dit mag echter niet misbruikt worden door de senior zelf!

 

Artikel 9:

De schachtenmeester zal de schachten initiëren in het studentenleven zodat deze laatsten zich als volwaardige, plichtsbewuste en rechtgeaarde studenten zullen leren gedragen. De schachten zijn gehoorzaamheid aan hun schachtenmeester verschuldigd.

 

Artikel 10:

Het bestuur kan eveneens leden aanvaarden die reeds van een andere club lid zijn, op voorwaarde dat zij geen schachten meer zijn in deze laatst vernoemde club. In FILIA NOCTIS zullen desbetreffende personen een normale proeftijd als schacht doorlopen.

Artikel 11:

Het praesidium kan een clublid uitsluiten wanneer dit lid zich niet gedraagt naar de regels welke in dit reglement zijn opgesomd, wanneer het lid minstens driemaal afwezig is geweest op verplichte clubactiviteiten, zonder daarvoor een geldige reden te hebben of zonder minstens een praesidiumlid van de reden van zijn afwezigheden te hebben op de hoogte gebracht of wanneer het clublid herhaalde malen te weinig tucht vertoonde op clubactiviteiten. Voor een uitsluiting zal het voltallige praesidium zich hierover beraadslagen en een twee-derde meerderheid is vereist bij een stemming in het praesidium aangaande de uitsluiting, alvorens deze een feit is. Bij uitsluiting worden de kentekens teruggegeven aan het praesidium en dit zal de kosten aan het lid terugbetalen. 

Artikel 11 BIS:

Uitsluiting van een clublid moet aangevraagd worden aan een lid van het praesidium, met uiteraard de reden.

Dit praesidiumlid legt dit zo snel mogelijk voor aan het ganse praesidium die dan overgaan tot stemming voor of tegen, bij een meerderheid voor uitsluiting wordt een bijzondere algemene vergadering ingelegd.

 

Artikel 12:

Verplichte activiteiten zijn:

 • Algemene vergaderingen,

 • Cantussen,

 • Activiteiten waarbij de club naar buiten treedt in de hoedanigheid van studentenclub. (Dit is niet gelijk aan het gezamenlijk bijwonen van een activiteit van een andere club of vereniging, tenzij dit vooraf duidelijk als zijnde verplicht werd gesteld.)

 

Artikel 13:

De club bestaat uit commilitones, ex-commilitones, eventuele ereleden of commilitones horonis causa.

 

Artikel 14:

De commilitones bestaan uit anciens en schachten. Schachten blijven tot hun ontgroening in een toestand van onderdanigheid die zal blijken uit hun houding op de clubavonden en door hun uiterlijke tekenen. (cfr. Art. 23)

 

Artikel 15:

De schacht krijgt bij het begin van het clubjaar een meter toegewezen. Deze meter is een ancien die door de club werd ontgroend. De meter zal, in samenwerking met de schachtenmeester de schachten helpen een deugdelijk commilito en een goed student worden. De schacht is aan haar meter dienstbetoon verschuldigd.

Artikel 16:

Ex-commilitones zijn die leden die door het beëindigen van studies ophouden commilito te zijn.

Artikel 17:

Commilitones horonis causa zijn studenten of oud-studenten die geen commilitones of ex- commilitones zijn van de club, doch die wegens grote verdienste jegens de club, de Vlaamse bevolking of de hogeschool waaraan de commilitones studeren, daartoe bij besluit van de algemene vergadering worden verkozen.

Artikel 18:

Ereleden zijn zij die door geldelijke bijdragen de club steunen en door het bestuur als dusdanig worden toegelaten. Het erelidschap wordt voor 1 jaar toegekend, doch kan onbeperkt vernieuwd worden.

Artikel 19:

Jaarlijks zullen er minstens 3 algemene vergaderingen worden gehouden, bij voorkeur 1 per trimester van het academisch jaar.

Artikel 20:

Wanneer vereist, zullen er tussendoor ook nog praesidiumvergaderingen geplaatst worden.

Artikel 21:

De schachten zullen, alvorens hun plastron te verkrijgen, gedoopt worden. De doop gebeurt door de commilitones, bij voorkeur hun meter en staat o.l.v. van de schachtenmeester. Deze laatste zal waken over de kwaliteit van de doop. De doop zal studentikoos zijn, opbouwend voor de club, de schachten en de instelling en vanzelfsprekend lichamelijk ongevaarlijk. Hij die de schacht doopt, draagt de volledige verantwoordelijkheid en zal zich schikken naar het oordeel van de schachtenmeester. Wanneer de schachtenmeester de doopfunctie overneemt, zal deze laatste de volledige verantwoordelijkheid dragen.

 

Artikel 22:

Op het eind van het clubjaar zal de ontgroening plaatsvinden. Na deze ontgroening zullen de schachten hun plastron ontvangen waar het monogram op geborduurd is. Na de ontgroening worden de schachten als volwaardige leden beschouwd en aldus behandeld. De schachtenmeester verlies vanaf dan haar functie.

Artikel 23:

Voor uitwendige zaken, regelingen, met inbegrip van exacte afmetingen van en hoedanigheden van de eretekens en gewoonten van het studentikoos leven zal de club zich richten naar de regels van het K.V.H.V. in zoverre zij deze artikels niet tegenspreken of ervan verschillen. Deze wetten en voorschriften (blauwe blz.) zullen strikt worden toegepast.

 

Artikel 24:

Alleen de senior heeft een lint.

 

Artikel 25:

Het jaartal op het clublint bedraagt 8 cijfers (bv. 2002-2003).

 

Artikel 26: 

Er is geen clubpetje.

 

Artikel 27:

Een verandering in de statuten kan slechts worden toegepast na een stemming van de voltallige vergadering waarbij minstens een drie-vierde meerderheid moet behaald worden alvorens een nieuw statuut wordt opgenomen en/of een oud wordt afgeschaft.

 

Artikel 28:

Alle afgestudeerde leden zullen verbonden blijven onder de club.

 

Artikel 29:

Verkiezing van de nieuwe senior: In de eerste ronde valt er 1 kandidaat af door middel van een stemming. De opkomenden worden hierbij verdedigd door hun advocaat. In de tweede ronde spreken de kandidaten zelf. (Bij 2 kandidaten valt er niemand af tijdens de eerste ronde.)
De telling van de stemmen gebeurt door de huidige Senior samen met de schachtenmeester. (Dan oudste pro-senior tot jongste, bij gebrek hieraan commilitones volgens anciënniteit.) Mensen die niet meer in staat zijn om te tellen (wegens vb te dronken) mogen niet tellen. De oudste anciens letten hier op! Opkomenden en advocaten mogen ook niet tellen.
Anciens die op 5 activiteiten in de hoedanigheid van de club aanwezig waren, krijgen de kans om volmacht te kunnen geven indien zij niet aanwezig kunnen zijn op de stemming. Enkel 1 volmacht per persoon is toegelaten, deze moet op naam van de stemmende zijn.

 

Artikel 30:

Bij eventuele ongevallen of geschillen is het voltallige praesidium verantwoordelijk hiervoor. Hun aansprakelijkheid vervalt bij bekendmaking van het nieuwe praesidium. Voor het jaar 2022 - 2023:

 • Lotte Raaijmaekers             v/o Zeela                 Praeses

 • Shari De win                     v/o Ragga                Vice - Praeses 

 • Luna Van Walsum               v/o Lento                 Schachtenmeester  

 • Gwen Poppeliers                v/o Polly                  Quaestor + Pro-cantor

 • Rune Wouters                    v/o  Fika                  Ab-Actis

 • Emilie van Steene               v/o Chou                 Coördinator

Artikel 31:

De clubkas en rekening worden beheerd door de Schatbewaarder (Ducky) en staan onder toezicht van (Botte). De Schatbewaarder houdt toezicht op de uitgaven en inkomsten van de club en stelt een werkkas ter beschikking van de quaestor. Het clublid dat toezicht houdt, moet ten allen tijde de rekening(en) kunnen bekijken.

De bankkaart is in handen van de Schatbewaarder en wordt voor uitzonderlijke uitgaven uitgeleend aan het praesidium. Rekeningen worden enkel terugbetaald bij het bezorgen van een bon/factuur aan de Schatbewaarder. De Schatbewaarder geeft elke AV het saldo van de rekening weer.

De Quaestor moet ten allen tijde op vraag van de Schatbewaarder de werkkas laten nakijken.

Beiden houden een boekhouding bij. De Quaestor dient ten laatste op het filia weekend deze boekhouding over te dragen aan de Schatbewaarder.

Artikel 32: 

Wanneer je, je dasje kwijt bent is dit 25 euro + 7 sprong (+ extra schachten opdracht). Deze opdracht wordt elke keer groter naar gelang er meer dasjes kwijt geraken. Het praesidium zoekt een nieuwe schachtenopdracht en de schachtenmeester heeft hierover vetorecht.

 

Artikel 33:
Deze statuten zijn normerend en algemeen geldend voor de clubwerking van
FILIA NOCTIS. Daarom zullen zij aan alle leden bekend zijn en zullen zij aan de kandidaat-schachten, alvorens zij worden gedoopt, bekend gemaakt worden.

Door Elke Gebruers v/o Botte en Het Stichtend Praesidium

bottom of page